Informator ZUS: zasiłek macierzyński
Informator ZUS: zasiłek macierzyński
Niepelnosprawni.pl

Od stycznia 2016 r. mama przez rok może zostać ze swoim nowonarodzonym dzieckiem w domu. Każda kobieta, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym na podstawie umowy o pracę, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego wypłacanego w czasie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Mama, która urodziła jedno dziecko, przez pierwsze 20 tygodni korzysta z urlopu macierzyńskiego, po którym może skorzystać z kolejnych 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. W przypadku narodzin wieloraczków okres urlopów zależy od liczby urodzonych dzieci (patrz tabela). Opiekę nad dzieckiem może przejąć także jego ojciec.

Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Po porodzie przysługuje urlop i zasiłek macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wykorzystania przysługującego pełnego wymiaru urlopu i zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński przysługuje zarówno kobiecie zatrudnionej na umowę o pracę na czas nieokreślony, jak i tej, która ma umowę na czas określony, jeśli umowa została przedłużona do dnia porodu. Z zasiłku macierzyń- skiego skorzysta także kobieta, która urodzi dziecko już po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości zakładu, jego likwidacji albo z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

WAŻNE! Osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu (inne niż pracownicy), mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu.

Tata w domu z dzieckiem

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko – ma prawo do urlopu ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego za jego okres. Przysługuje on niezależne od świadczeń, z których korzysta matka. Urlop ten ojciec musi wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24. m-ca życia. Od stycznia 2016 r. może zostać wykorzystany w dwóch 7-dniowych częściach. Oprócz urlopu ojcowskiego ojciec dziecka może przejąć korzystanie z urlopu macierzyńskiego i zasiłku za jego okres. Kobieta musi wykorzystać min. 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przypadające po porodzie, a następnie z urlopu macierzyńskiego i zasiłku może korzystać ojciec dziecka. Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego kobieta powinna złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym powrotem do pracy. Musi do niego dołączyć zaświadczenie od pracodawcy ojca dziecka, że złożył on wniosek o przejęcie urlopu.

Ojciec dziecka może też korzystać po urlopie macierzyń- skim z urlopu rodzicielskiego. Można podzielić go maksymalnie na 4 części. Przy czym, co do zasady, każda z części powinna przypadać po poprzedniej. Jednak od stycznia 2016 r. urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego. Rodzice mogą wykorzystać taką część urlopu w dogodnym dla nich czasie – do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

Łączenie pracy i korzystania z urlopu oraz zasiłku

Rodzic korzystający z urlopu rodzicielskiego może go łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił tego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracuje w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Zasada ta dotyczy wyłącznie pracowników i nie ma zastosowania do ubezpieczonych niebędących pracownikami. W przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części.

Wysokość zasiłku

Stopa procentowa zasiłku macierzyńskiego zależy od trybu złożenia wniosku o urlopy związane z rodzicielstwem. Jeśli początkowo kobieta zdecyduje się wykorzystać tylko podstawowy urlop (20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka) – otrzyma zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy jego wymiaru (przeciętnego wynagrodzenia). Jeśli po tym czasie zdecyduje się także na urlop rodzicielski, będzie w trakcie jego trwania otrzymywać przez pierwsze 6 tygodni zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy, a za pozostały okres – w wysokości 60 proc.

Inaczej jest, jeśli od razu zdecyduje się na urlop macierzyński i urlop rodzicielski w pełnym wymiarze. Wtedy od początku do końca jego trwania, czyli przez całe 52 tygodnie (w przypadku urodzenia jednego dziecka), będzie dostawała 80-procentowy zasiłek. Musi jednak złożyć wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski w pełnym wymiarze w terminie 21 dni od dnia porodu.

Więcej w portalu niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2023  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl