Poradnik podatnika: 15 pytań o ulgę rehabilitacyjną
Poradnik podatnika: 15 pytań o ulgę rehabilitacyjną
Niepelnosprawni.pl

Na przełomie roku, gdy zbliża się czas wypełniania PIT, do Centrum Integracja i naszej redakcji trafia wiele pytań dotyczących ulgi rehabilitacyjnej. Przedstawiamy 15 odpowiedzi na najczęstsze z nich. Sprawdź, na czym możesz zaoszczędzić.

fot. Rafał Michalczyk

Ulga na dojazd do sanatorium

„Mam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Własnym samochodem pojechałem do sanatorium, gdzie korzystałem z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Czy mam prawo do odliczenia tego dojazdu w ramach podatku do kwoty 2280 zł?”

Im bliżej końca roku, tym częściej dostajemy pytania dotyczące rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a właściwe ulgi rehabilitacyjnej. Warto więc wiedzieć, że w jej ramach:

  • osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne oraz
  • podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł, może odliczać faktycznie poniesione wydatki na m.in. rehabilitację czy ułatwienie czynności życiowych.

Samochód tak, ale...
W ramach ulgi rehabilitacyjnej jest możliwe odliczenie kosztów używania samochodu osobowego do potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Samochód musi stanowić własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością lub podatnika, mającego na utrzymaniu taką osobę.

Jednak według interpretacji organów podatkowych nie można odliczyć od dochodu kosztów dojazdu samochodem do sanatorium czy na turnus rehabilitacyjny, czyli do miejsca, gdzie osoba z niepełnosprawnością skorzysta ze zleconych przez lekarza zabiegów leczniczych. W takim przypadku ulga przysługuje tylko wtedy, gdy zainteresowany korzysta z komunikacji publicznej.

fot. W. Strasenburg

Odliczenie pobytu w sanatorium

„Posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które zostało mi wydane na stałe w wyniku urazu kręgosłupa. Ponieważ na pobyt w sanatorium czeka się długo, pojechałem w tym roku prywatnie. Samodzielnie opłaciłem pobyt w sanatorium. Ktoś mi powiedział, że mogę sobie ten wydatek odliczyć w rozliczeniu podatkowym. Czy to prawda?”

W ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu:

  • w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
  • w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
  • za zabiegi rehabilitacyjne.

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest faktyczne poniesienie wydatku, udokumentowane np. fakturą.

Warto zwrócić uwagę, że można odliczyć wydatki związane bezpośrednio z pobytem na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, np. zakwaterowanie, wyżywienie i zabiegi. Dodatkowe wydatki poniesione w związku z pobytem, takie jak np. opłacenie miejsca parkingowego czy opłata klimatyczna, nie podlegają odliczeniu. Nie można ich bowiem traktować jako wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, związanych z pobytem na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego.

Zatem wydatki poniesione na opłacenie pobytu w sanatorium można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

rys. Sapere Aude

Ulga na badania i wizyty u lekarzy

„W orzeczeniu o umiarkowanym stopniu mam trzy symbole przyczyny niepełnosprawności: 07-S, 05-R i 11-I. W związku z pogorszeniem stanu zdrowia, konieczne było wykonanie rozmaitych badań, zdjęć RTG oraz wielu konsultacji lekarskich. Czy tego rodzaju wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?”

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uznano rozmaite wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych. Są to m.in. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Do zabiegów rehabilitacyjnych można zaliczać m.in. rozmaite zabiegi usprawniające.

W przewidzianym w ustawie katalogu odliczeń nie ma jednak wydatków na konsultacje lekarskie, badania lekarskie czy wykonanie zdjęć RTG, a więc w żadnym razie nie mieszczą się w przywołanym wyżej przepisie.

Wydatków poniesionych na konsultacje lekarskie, badania i zdjęcia rentgenowskie nie można więc niestety zakwalifikować jako poniesionych w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

fot. freeimages.com

Ulga na wydatki na pielęgniarkę

„Moja żona jest zaliczona do I grupy inwalidów. Po kolejnej operacji jest w domu, a ze względu na jej stan zdrowia musiałem zatrudnić pielęgniarkę do opieki nad nią. Moja żona pozostaje na wyłącznym moim utrzymaniu. Czy takie wydatki można odliczać w ramach ulgi dla niepełnosprawnych?”

Tak, ponieważ w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą z niepełnosprawnością w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób z niepełnosprawnością zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Ulga przysługuje osobom z niepełnosprawnością bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, jeśli zostały one:

  1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  2. zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  3. odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odliczenie to nie jest limitowane, tj. odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Wydatki należy dokumentować fakturami.

fot. freeimages.com

Na jakie leki przysługuje ulga?

„Jestem osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu. Moja niepełnosprawność powstała w wyniku wypadku komunikacyjnego. Jednak cierpię też na schorzenia układu krążenia, a ostatnio mam też problem ze wzrokiem. W związku z moim stanem zdrowia stosuję dużo drogich leków. Powiedziano mi, że mogą odliczyć w ramach ulgi wyłącznie leki związane z niepełnosprawnością. Czy to prawda, że leków na serce i oczy nie mogę uwzględnić?”

W ramach ulgi rehabilitacyjnej osoby niepełnosprawne, tj. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mogą odliczać faktycznie poniesione wydatki na zakup leków w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Warunkiem jest, by lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Poniesienie wydatku należy dokumentować fakturą.

W ustawie nie zawarto definicji leku, należy zatem uznać, że wykaz produktów będących lekami znaleźć można w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto do obrotu dopuszczone zostają, bez konieczności uzyskania pozwolenia, produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy, jeżeli ich stosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem, że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu. Podstawą sprowadzenia takiego produktu leczniczego jest jednak zapotrzebowanie szpitala albo lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.

W ustawie nie ma zastrzeżenia, że osoba z niepełnosprawnością może odliczać wyłącznie leki związane z niepełnosprawnością, jest natomiast wymóg posiadania zaświadczenia wystawionego przez lekarza specjalistę, potwierdzającego konieczność stosowania czasowo lub stale określonych leków.

Zatem jeśli spełnione są powyższe warunki, to wydatki na zakup leków mogą być odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

 

Więcej w Portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2023  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl