Informator ZUS: dodatkowe przychody
Informator ZUS: dodatkowe przychody
Niepelnosprawni.pl

Osoby, które dorabiają do świadczeń przedemerytalnych, muszą się rozliczyć z ZUS. Jeśli osoba uprawniona do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego uzyskiwała od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. dodatkowe przychody musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie albo oświadczenie o ich wysokości.

Dotyczy to przychodów z działalności zarobkowej, która podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej lub ze służby pełnionej w tzw. służbach mundurowych.

Z rozliczenia dodatkowych przychodów nie zwalnia informowanie na bieżąco placówki ZUS, która wypłaca zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, o rozpoczęciu działalności zarobkowej i kwocie uzyskiwanych przychodów. Dlatego niezależnie od tego, czy ZUS wiedział o dodatkowych przychodach osoby uprawnionej do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego oraz w jakiej wysokości te świadczenia były wypłacane w ciągu roku rozliczeniowego (od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.), ostateczne ich rozliczenie następuje po jego zakończeniu. ZUS rozpoczyna rozliczanie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych od 1 marca 2017 r.

 

Zaświadczenia i oświadczenia

Rozliczenie dodatkowych przychodów jest możliwe, gdy osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku dostarczy do ZUS zaświadczenie o ich wysokości, np. od pracodawcy, zleceniodawcy albo oświadczenie, jeśli sama za siebie opłaca składki, np. z działalności gospodarczej.

Na podstawie zaświadczeń i oświadczeń, które trzeba dostarczyć do ZUS do 31 maja 2017 r. ZUS ustala, czy:

  • zasiłek lub świadczenie przedemerytalne były wypłacane w prawidłowej wysokości,
  • ZUS musi zwrócić uprawnionemu określoną kwotę świadczenia lub zasiłku,
  • uprawniony musi zwrócić nadpłacone świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.

Wybór wariantu rozliczenia

ZUS rozlicza osoby uprawnione do zasiłków lub świadczeń przedemerytalnych, które osiągnęły w danym roku rozliczeniowym dodatkowe przychody w wariancie miesięcznym albo rocznym. Wybiera ten, który jest bardziej korzystny dla danej osoby. Dlatego w zaświadczeniu albo oświadczeniu powinna być podana nie tylko łączna kwota przychodu za rok rozliczeniowy 2016/2017, ale także kwoty uzyskane w poszczególnych miesiącach tego roku.

Więcej w portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2023  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl